Pravice in dolžnosti članov

Osnovni namen ZLTSS je ohranjanje, prikazovanje oz. izvajanje vseh oblik ljudske tradicijske kulturne dediščine na Slovenskem. ZLTSS skrbi za celovit dvig strokovne ravni svojih članic pri prikazovanju ljudske kulturne dediščine kot tudi pri izmenjavi izkušenj na mednarodni ravni. Članicam nudi pomoč pri organizaciji in izvedbi kulturnih prireditev, vključno s festivali, razstavami in drugimi sorodnimi aktivnostmi. Pomaga pri izmenjavi podatkov o festivalih doma in v tujini, spodbuja svoje članice k udeležbi na mednarodnih festivalih, pri čemer je za izbor udeleženke članice (predvsem v primeru več prijavljenih članic na en in isti festival) na osnovi izbora odgovoren strokovni svet ZLTSS. ZLTSS spodbuja in tudi sprejema (npr. prireditev Alpe Adria) tuje folklorne skupine v Sloveniji in koordinira dogodke. Izmenjuje si izkušnje s sorodnimi organizacijami, zlasti pri organiziranju festivalov na mednarodni ravni.

Tako se lahko skupine članice prijavljajo na mednarodne festivale / prireditve, predvsem v organizaciji CIOFF®, in sicer na podlagi obvestil o razpisanih festivalih oz. prireditvah, ki jih prejmejo po elektronski pošti na naslov, ki so ga navedle v prijavi. ZLTSS pomaga skupini članici pri dogovarjanju s festivali oziroma organizatorji določenega festivala oz. prireditve. Dolžnost skupine članice je, da najkasneje v 14-ih dneh po vrnitvi s festivala v predpisani obliki ZLTSS vrne izpolnjeno poročilo o festivalu, katerega se je udeležila. Te ocene se objavijo v letnem poročilu festivalske komisije CIOFF®, ki je objavljeno na njihovi spletni strani. To zagotavlja kvalitetnejšo organizacijo festivalov po celem svetu. Zelo je priporočljivo, da skupine članice na svoje koncerte vabijo člane strokovnega sveta, saj imajo ti le tako lahko vpogled v njihovo delovanje in se tako lažje odločajo o izboru, katera od prijavljenih skupin se bo udeležila določenega festivala oz. prireditve. Dolžnost skupine članice je tudi plačilo letne članarine za delovanje Zveze, ki trenutno znaša 60 evrov.

Festivali in drugi organizatorji rednih prireditev, ki so člani ZLTSS, so od Zveze deležni podpore pri iskanju kvalitetnih folklornih skupin po svetu za njihove prireditve. Nudi se jim tudi informacije, iz katerih držav ni priporočljivo vabiti udeležencev bodisi na podlagi lastnih izkušenj ostalih članic festivalov bodisi na podlagi opozoril ostalih nacionalnih sekcij CIOFF®. V kolikor želi festival – član ZLTSS pridobiti znak CIOFF®, mora izpolnjevati določene pogoje:

•festival mora trajati vsaj pet (5) dni,

•sodelovati mora vsaj pet (5) tujih skupin,

•povrniti mora potne stroške na območju svoje države,

•udeležencem festivala mora zagotoviti prenočišče in tri (3) obroke dnevno,

•zagotoviti mora žepnino za vsakega udeleženca najmanj 3 EUR/dan nastopanja.

•Vsak festival oz. prireditev je kot član ZLTSS dolžan najpozneje 14 dni po koncu festivala na predpisanem obrazcu ZLTSS vrniti izpolnjeno poročilo za vse tuje skupine, ki so se udeležile njegovega festivala. Te ocene se objavijo v letnem poročilu festivalske komisije CIOFF®, ki je objavljeno na njihovi spletni strani. Dolžnost festivala člana ZLTSS je tudi plačilo letne članarine za delovanje Zveze, ki trenutno znaša 60 evrov.